O nás

POSLÁNÍ ORGANIZACE:

Automatizace strojírensky orientovaných výrobních procesů patří k hlavním nástrojům zvyšování produktivity a kvality výroby, a to jak u velkých výrobců, tak i u středních a malých firem. V podstatě všechny rozvíjející se výrobní obory v České republice mají svůj úspěch založený na důsledném využívání možností automatizace a nových informačních technologií. Podmínkou úspěšného zavádění a efektivního využívání automatizace je existence schopných a zkušených odborníků, inovativních, projektově-realizačních firem a vzdělávacích institucí.

Českomoravská společnost pro automatizaci, z. s. (ČMSA) sdružuje fyzické a právnické osoby působící v oblasti automatizace strojírenských výrobních procesů, nebo se zajímající o tuto problematiku. Členy společnosti jsou projektanti, vývojoví pracovníci, pedagogové, manažeři, projektové a realizační firmy, odborné školy, vysoké školy apod. Svůj program uskutečňuje ČMSA v přímé součinnosti se špičkovými pedagogickými a vývojovými vysokoškolskými pracovišti a to s Ústavem výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze, Ústavem výrobních strojů a systémů Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, Katedrou konstruování strojů Západočeské univerzity v Plzni, Ústavem mechatroniky a technické informatiky Fakulty mechatroniky TU Liberec, Katedrou robototechniky Fakulty strojní a Fakultou metalurgie a materiálového inženýrství VŠB–TU Ostrava, Technickou fakultou ČZU Praha, Střední průmyslovou školou strojnickou, Betlémská v Praze, Střední odbornou školou a  Středním odborným učilištěm v Lanškrouně, VOŠ a SPŠS ve Žďáru nad Sázavou a VOŠ a SPŠSE v Liberci.

Českomoravská společnost pro automatizaci je jedním ze zakládajících členů Českého svazu vědeckotechnických společností (ČSVTS) ustanoveného v roce 1990 na podporu zájmového sdružování odborníků působících v průmyslu.

CÍLE:

Pro své členy a technickou veřejnost společnost organizuje odborné akce, které mají za cíl oslovit specialisty a manažery. Jsou předávány informace o nejnovějších poznatcích, trendech a realizacích v oblasti automatizace výroby a montáží. Jednou z osvědčených forem jsou firemní prezentace. Náplní těchto prezentací je teoretické i praktické seznámení s nabízenou produkcí firem z oblasti dodavatelů komponent pro stavbu automatizovaných pracovišť a linek. Firmy jsou pečlivě vybírány podle míry inovativnosti jejich produkce ve světovém srovnání. Jedná se o řídicí techniku, pneumatické prvky, hydrauliku, pohony, robototechniku, mechatronické soustavy, nástroje, měření, diagnostiku atd..

Dobrou odezvu mají konstrukčně-technologické semináře k   určité technologii jako je např. obrábění, tváření, svařování, montáže, měření atd. a konstrukčních a technologických způsobů řešení automatizovaných, nebo bezobslužných pracovišť, nebo vyšších celků pro tyto technologie. Na semináře jsou přizváváni i zahraniční specialisté. Je tak umožněn kontakt s předními firmami a dochází k vzájemné výměně poznatků a k navázání přímé spolupráce

Tematické exkurze, které společnost organizuje pro své členy, umožňují rozšíření praktických znalostí a přenášení poznatků z různých oblastí automatizace zpětně do jejich vlastní činnosti

K řešení netradičních automatizačních úkolů z praxe jsou pořádány tzv. „kulaté stoly“, kde se setkávají odborníci z výzkumných a vývojových pracovišť se zástupci výroby.

Významnou aktivitou společnosti je působení na výchovu nových odborníků vlastní pedagogickou činností na středních a vyšších odborných školách a na vysokých školách a vydávání odborných publikací pro jejich výuku.

 AKTIVITY:

  • Z odborných výstav lze uvést účasti na mezinárodním veletrhu strojírenských technologií FOR INDUSTRY, který se uskutečňoval v letech 2010 až 2019 v Praze, za odborné garance ČMSA.
  • Doc. Ing. S. Maňas, CSc., byl předsedou odborné poroty Soutěže o nejlepší exponát GRAND PRIX – FOR INDUSTRY.
  • Společnost byla spoluorganizátorem Kolokvia – 60 let kybernetiky.
  • Řada odborných pojednání a seminářů byla věnována odbornou veřejností sledované mechatronice a její efektivní výuce. V této souvislosti byly pod vedením doc. Ing. L. Maixnera, CSc. vydány: čtyřdílná učebnice Automatizace, učebnice.
  • Společnost se podílí na vydávání Edice Vědci, vynálezci a podnikatelé v českých zemích, vyšlo již 7 svazků.
  • Společnost pravidelně přispívá na soutěž KYBER ROBOT – kreativní soutěž středoškolských výukových robotů, kterou organizuje TU Liberec, Fakulta mechatroniky,
  • Společnost je spoluorganizátorem studentské soutěže KYBER-STOČ v Ostravě.  
  • Společnost se podílela na mezinárodní konferenci ARaP v Praze.
  • Společnost spolupracuje s Asociací malých a středních podniků České republiky, které jsme nabídli spolupráci především v oblasti vzdělávání formou seminářů a kurzů na objednávku.
  • Pravidelně jsou pořádány semináře pro středoškolské učitele.

Doc. Ing. Ladislav Maixner, CSc.

předseda ČMSA z.s.